Susal SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

Biz, Susal Sigorta Ve Reasürans Brokerliği A.Ş. (“Susal’’ veya ‘’Şirket’’) olarak, kişisel verilerinizin sizler için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Faaliyetlerimizi icra ederken, bünyemizde bulunan kişisel verilerinizi emanet olarak görüyor ve bir “Emanetçi” sorumluluğu ile kişisel verilerinizin her türlü hukuka aykırı işleme faaliyetlerine karşı güvenliklerinin ve gizliliklerinin sağlanması adına gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri alarak kişisel verilerinizi koruyoruz.

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi kapsamında, Susal Şirket’imizin tarafınızca ürün ve hizmetlerin tanıtımı ve temin edilmesi, iş ortaklığı, mülakat ve diğer görüşmelerin gerçekleşmesi, şirket toplantıları ve etkinliklerine katılım sağlanması sebepleriyle ziyaret edilmesi süresince bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz ile ilgili olarak sizi aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla Susal tarafından hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni ile Susal’ın kimliği (KVKK 10.a), bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceği (KVKK 10.b), işlenen kişisel verilerinizin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği (KVKK 10.c), veri toplama yöntemlerimiz ile hukuki sebepleri (KVKK 10.ç) ve sahip olduğunuz haklarınız (KVKK 10.d) konusunda sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.

  1. Veri Sorumlusunun Kimliği (KVKK 10.a)

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatı ile Susal Sigorta Ve Reasürans Brokerliği A.Ş. nezdinde işlenecek, muhafaza edilecek ve korunacaktır.

2.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı (KVKK 10.b)

Ürün ve hizmetlerin tanıtımı ve temin edilmesi, iş ortaklığı, mülakat ve diğer görüşmelerin gerçekleşmesi, şirket toplantıları ve etkinliklerine katılım sağlanması sebepleriyle ziyaret edilmesi süresince tarafımızla paylaştığınız ad, soyad, ziyaretçinin çalıştığı/bağlı olduğu kurum unvanı, ziyaret edilecek kişinin adı ve soyadı ile unvanı ve ziyaret saatleri şeklinde belirli kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve aşağıdaki amaçlar çerçevesinde, Susal tarafından işlenmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz, ziyaretçilerinin takibinin yapılması, ziyaretin amacına uygun olarak gerçekleşecek toplantıya uygun alanların hazırlanması ve diğer organizasyonel işlemlerin yürütülmesi, görüşmenin gerçekleşeceği kişi veya kişilerin ziyarete ilişkin olarak bilgilendirilmesi, fiziksel mekân güvenliği kapsamında binanın Şirket çalışanlarımızın, ziyaretçilerimizin ve demirbaşların güvenliğinin sağlanması ve korunasına yardımcı olunması, giriş ve çıkış saatlerine göre bina hareketliliğinin kontrolünün sağlanması, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ile herhangi bir acil durum halinde müdahale ve alınacak tedbir süreçlerinin yönetilmesi, lojistik ve iletişim faaliyetleri ile kargo, kurye ve sair kanallarla yapılan teslimat işlemlerinin kayıt altına alınması ve teslimatların ilgililerine ulaştırılması, olası hukuka aykırılıkların tespiti ve delillerin elde edilmesinin sağlanması, şirketimizin yasal ve ticari politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

3.Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amacı (KVKK 10.c)

Bu bölümde bizimle paylaşabileceğiniz kişisel veriler, Şirketimiz tarafından bina hareketliliğinin ve ziyaretçi takibinin kontrolünün yapılması, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi, şirketin fiziki mekân güvenliğinin sağlanması, teslimat işlemlerinin kayıt altına alınması, ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetlerin temin edilmesi ve olası hukuka aykırılık durumlarının tespiti ile delillerin sağlanması amaçlarıyla, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, bizimle gizlilik sözleşmesi çerçevesinde çalışan bizden bağımsız ancak bize hizmet veren tedarikçilerimiz, hizmet sağlayıcılarımız, iş ortaklarımız, danışmanlarımız ve sair çözüm ortaklarımızla ve yine gerekli olması halinde ilgili 3. kişilerle ve başta Emniyet Genel Müdürlüğü olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile adli makamlarla paylaşılabilecektir.

4.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi (KVKK 10.ç)

Burada bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan ‘’veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, ‘’kanunlarda açıkça öngörülmesi’’ ile son olarak da talebinize konu olabilecek “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebi ile şirketimiz tarafından fiziki olarak bina girişindeki sekreterlik ve/veya güvenlik çalışanımız tarafından tutulan ziyaretçi kayıt defteri formu ile tamamen veya kısmen otomatik olmayan yolla işlenmektedir.

  1. Kanuni Haklarınız (KVKK 10.d)

Kanun’un 11. Maddesinde haklarınız kaleme alınmış olup bu madde kapsamında aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

  1. a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
  2. b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
  3. c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

  1. d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme;
  2. e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
  3. f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme;
  4. g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Burada yer alan haklarınız konusunda taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre bize (Susal Sigorta Ve Reasürans Brokerliği A.Ş.) ulaşabilir ve sizin için hazırladığımız ve internet sayfamızdan ulaşabileceğiniz KVKK Talep Formu’muzu kullanabilirsiniz.

İşbu Aydınlatma Metni, veri güvenliğinin ve gizliliğinin eksiksiz bir şekilde sağlanması, yasal yükümlülüklerimizin gerektiği gibi ve tam olarak yerine getirilebilmesi ve ilgili kişiler nezdinde ortaya çıkabilecek her türlü hak kayıplarının önüne geçilebilmesi amacıyla, mevzuattaki güncel değişiklikler ve yenilikler ile Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından verilen kararlar ile yapılan açıklamalar uyarınca güncellenebilmektedir. Söz konusu durumlarında güncel Aydınlatma Metni tarafınıza e-posta yoluyla iletilecek ve/veya İnternet Sitemiz üzerinden ilan edilecektir.